Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açıkolarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul veesasları belirlemek ve uygulanmasınısağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarınıbelirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası ile 22nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı grubu: Verisorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
b) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
c) Başkanlık: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığını,
ç) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalıolarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimisağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi,
d) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
e) Kayıt: Kayıtyükümlülüğü altında bulunan veri sorumlularının Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yaptığı bildirimi,
f) Kayıt yükümlülüğü: Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken kayıt ile ilgili yükümlülüğü,
g) Kayıtlıelektronik posta (KEP) adresi: Elektronik iletilerin, gönderimi veteslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delilsağlayan,elektronik postanın niteliklişeklini,
ğ) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
h) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleriaçıklayarak detaylandırdıklarıenvanteri,
ı) Kişisel verisaklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı,
i) Kişiselverilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
j) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
k) Kurum: Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
l) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,
m) Veri kategorisi: Kişisel verilerin ortak özelliklerine göre gruplandırıldığı verikonusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel verisınıfını,
n) Veri konusu kişi grubu: Verisorumlularının kişisel verilerini işledikleri ilgili kişi kategorisini,
o) Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicilebaşvuruda ve Sicile ilişkin ilgili
diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini,
ö) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıtsisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
p ) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için Kanundaki tanımlar uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sicilin Oluşturulması, İdaresi, Gözetimi ve Sicile Erişim
İlke, usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi hususunda aşağıdaki ilke, usul ve esaslara uyulur:
a) Verisorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır.
b) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları, veri işlemeye başlamadan önce verisorumlusu temsilcisi marifetiyle Sicile kaydolmak zorundadır.
c) Sicil kamuyaaçık biçimde tutulur. Kurul, kamuya açıklık ilkesinin sağlanması şartıyla, bu ilkenin kapsamı ve istisnalarını belirleme yetkisini haizdir.
ç ) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır.
d) Kanunun 10 uncumaddesinde veri sorumluları için belirtilen aydınlatma yükümlülüğünde, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın kapsamının belirlenmesinde kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak Sicilesunulan ve Sicilde yayınlanan bilgiler esas alınır.
e) Veri sorumluları, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz,doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludur. Veri sorumlularının Sicile kaydolması Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
f) Kanunun 28 incimaddesinde belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla Yönetmeliğin 16 ncımaddesinde belirtilen objektif kriterlere dayalı olarak belirli şartları taşıyan veri sorumlularının Kurul tarafından Sicile kayıtla yükümlü tutulmaması; bu verisorumlularının Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
g) Sicile ilişkin işlemler, verisorumluları tarafından VERBİS üzerinden gerçekleştirilir.
ğ) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Veri sorumluları tarafından Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan kişisel verilerin işlendikleriamaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi; Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen veri sorumlularının silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde esas alınır.

Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi
MADDE 6 – (1) Sicil, Başkanlık tarafından oluşturulur. Başkanlık, Sicilin oluşturulması,idaresi, güncel biçimde tutulması ve muhafaza edilmesi amacıyla; VERBİS’inkurulması ve işletilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirlerialır.
(2) Sicilin oluşturulmasından ve idaresinden sorumlu hizmet birimi, Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığıdır.
(3) Sicilin gözetimi Kurul tarafından gerçekleştirilir. Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından üç aylık dönemler halinde hazırlanan ve kapsamı Kurul tarafından belirlenecek olan faaliyet raporu Kurula sunulur.
Sicile erişim
MADDE 7 – (1) Başkanlık, Sicilde yer alan güncel bilgileri Kurul kararları uyarıncabelirlenecek uygun yöntemlerle kamuya açıklar.
(2) Verisorumlularısicilinde yer alan bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır:
a) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,
b) Kişisel verilerin hangiamaçlarla işlenebileceği,
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceğialıcı ve alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,
f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,
g) Kişisel verilerin işlendikleriamaç için gerekli olan azamisüre.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e Girilecek Bilgiler, Kayıt Başvurusu,
Kaydın Yenilenmesi ve Silinmesi
Kayıt yükümlülüğünün başlangıcı
MADDE 8 – (1) Verisorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
(2) Kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan, sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen verisorumluları, yükümlülük altına girmelerinimüteakip otuz gün içerisinde Sicile kaydolurlar.
(3) Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak ve gerekçesinibelirtmek şartıyla, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Kurumdan ek süre talep edebilirler. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü geçmemek üzere ek süre verebilir.
Kayıt yükümlülüğü kapsamında iletilecek bilgiler
MADDE 9 – (1) Sicile yapılan kayıt başvurusu aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Verisorumlusu, varsa verisorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
b) Kişisel verilerin hangiamaçla işleneceği,
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındakiaçıklamalar,
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceğialıcı veya alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
e) Kanunun 12 ncimaddesinde öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler,
f) Kişiselverilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi.
(2) Verisorumluları tarafından birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentleri uyarınca Sicile açıklanacak bilgiler; Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarakVERBİS’te belirtilen başlıklar kullanılarak VERBİS üzerinden Sicile iletilir.
(3) Veri sorumluları tarafından birinci fıkranın (e) bendi uyarınca Sicileaçıklanacak bilgiler; Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde VERBİS’te belirtilen başlıklar kullanılarak VERBİS üzerinden Sicile iletilir.
(4) Veri sorumluları tarafından birinci fıkranın (f) bendi uyarınca Sicileaçıklanacak kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresine ilişkin bilgiler veri kategorileri ile eşleştirilerek Sicile bildirilir. Veri sorumlusu tarafından Sicile bildirilen veri kategorilerinin işleme amaçları ve bu amaçlara dayalı olarak işlenmeleri için gerekli olan azami muhafaza edilme süreleri ile mevzuatta öngörülen süreler farklı olabilir. Bu durumda mevzuatta azami muhafaza edilme süresi öngörülmüşse öngörülen bu süre yoksa bunlardan en uzun süre esas alınarak bu veri kategorisi için Sicile bildirim yapılır. Kişisel verilerin işlendikleriamaç için gerekli olan azamimuhafaza edilme süresi belirlenirken;

a) İlgili verikategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği sektörde genel teamül gereği kabuledilen süre,
b) İlgili verikategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin devam edeceği süre,
c) İlgili verikategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,
ç) İlgili verikategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,
d) Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,
e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri saklamak zorunda olduğu süre,
f) Verisorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımısüresi dikkate alınır.
(5) Veri sorumluları, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azamisürenin belirlenmesi, bu sürelerin kişisel veri işleme envanterinde belirtilen bilgilerle uyumu ve azami sürenin aşılıp aşılmadığının takibi için kişisel verisaklama ve imha politikası hazırlayarak, bu politikanın uygulanmasını temin ederler.
(6) VERBİS içerisinde belirtilen başlıkların ve içeriklerinin, veri sorumlusunun gerçekleştirdiği faaliyetleri ve Sicile iletmesi gereken bilgileri tam olarak kapsamaması durumunda; veri sorumlusu bu bilgileri ayrıca VERBİS içerisinde bu amaca ilişkin ayrılan “Diğer” başlıklı bölümlere girerek Sicile bildirimini tamamlar.
Kayıt başvurusu
MADDE 10 –(1) Veri sorumluları, 9 uncu maddede belirtilen bilgileri VERBİS’e yüklemek suretiyle kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
(2) Kurumtarafından 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere kendilerine ek süre verilmiş olan verisorumluları, bu süre tamamlanmadan kayıt başvurusunu tamamlamak zorundadır.
Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(2) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunun, veri sorumlusu temsilcisiatanmasına ilişkin yetkili organı veya kişisi tarafından alınacak kararın tasdikli örneği, kayıt başvurusu sırasında veri sorumlusu temsilcisi tarafından Kuruma sunulur.
(3) Veri sorumlusu temsilcisi atama kararı, asgari olarak aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde düzenlenir:
a) Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları verisorumlusu adına tebellüğ veya kabuletme,
b) Kurumtarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme,
c) Kurultarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verisorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,
ç) Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme,
d) Verisorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma.
( 4) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Türkiye’de yerleşik olan veri sorumluları ile Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularıadına veri sorumlusu temsilcileri, Sicile kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini Sicileişlerler. İrtibat kişisi verisorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir.
( 5 ) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi, koordinasyonu sağlayacak üst düzey yönetici tarafından Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydıyapılan daire başkanı veya üstü yöneticidir.
İletişimin sağlanması
MADDE 12 –(1) Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak Kurum tarafından veri sorumlusuyla kurulacak her türlü iletişim;
a) Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEP adresi bilgileri üzerinden ilgili tüzel kişi,
b) Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEPadresi bilgileri üzerinden ilgili gerçek kişi,
c) Türkiye’de yerleşik olmayan verisorumluları için, Sicile bildirilen verisorumlusu temsilcisi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Kayıt bilgilerinde değişiklikler
MADDE 13 – (Değişik:RG-28/4/2019-30758)
(1) Verisorumluları, Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma bildirir.
Sicil kaydının silinmesi
MADDE 14 – (1) Veri sorumlusu, sicil kaydının silinmesine ilişkin olarak VERBİS üzerinden Kuruma başvurur.
(2) Kayıt yükümlüğünü gerektiren faaliyet sona erer ya da ortadan kalkarsa, sicil kaydı silinir. Bu kayıtlar, istendiğinde erişilebilir olmakla birlikte üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak şekilde tutulur.
(3) Sicil kaydının silinmesi veri sorumlusunun Sicile kayıtlı olduğu dönemdeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yükümlülüğünün İstisnaları İstisna uygulanacak haller
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından verisorumlusunun bu faaliyetleri Sicile kayıt etmesi ve bildirmesi yükümlülüğü yoktur:
a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veriişlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
ç) Kişisel veriişlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
İstisna kriterleri
MADDE 16 – (1) Kurul, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurarak kayıt yükümlülüğüneistisna
getirebilir:
a) Kişisel verinin niteliği.
b) Kişisel verinin sayısı.
c) Kişisel verinin işlenme amacı.
ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı.
d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu.
e) Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması.
f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesisüresi.
g) Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri.
ğ) (Ek:RG-28/4/2019-30758) Verisorumlusunun yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı bilgisi.
(2) Kurul, birincifıkrada sayılan kriterler çerçevesinde belirlenen istisnaların kapsamı ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla karar alma yetkisini haizdir. Kurul bu kararlarını uygun yöntemlerle yayımlayarak kamuya duyurur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İdari yaptırım
MADDE 17 –(1) Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan idari para cezası uygulanır.
(2) Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi eyleminin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, bu Yönetmelikte yer almayan konularda ilgilimevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Kurul yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

MENÜYÜ KAPAT